Hot Novelette Novel

1
Juice fish|2919
2
Wutong tree|2868
5
Mozhu mountain|3265
6
Blue grass|5283
8
Xu's Five Emperors|2698
9
Kawakami static flow|1381
10
Xu ye99|2138